fbpx Skip to content

Privacy Statement

Strategisch Coachen Groep

Bosch en Duin, 25 mei 2018

Strategisch Coachen Groep B.V., hierna te noemen SCG, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

SCG verwerkt persoonsgegevens die door u aan SCG zijn verstrekt als sollicitant, als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van SCG. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. SCG gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen. SCG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Statement
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als SCG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw geslacht
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw beroep / functie
– Uw IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Uw locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
– Foto en video materiaal

Géén gebruik BSN nummer van cliënten:
SCG maakt geen gebruik van het BSN-nummer van haar cliënten, omdat bij het koppelen van databestanden te veel gevoelige, persoonlijke informatie over de cliënt beschikbaar kan komen.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing
– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Om onze diensten uit te voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Grondslag verwerking
SCG verwerkt alleen persoonsgegevens indien en zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
– de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
– de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
– de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
– de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
– de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
– de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Doel van de verwerking
SCG verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin je ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze diensten. Afhankelijk van de inhoud van je opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van je opdracht. Daarnaast worden je gegevens gebruikt om je van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen), in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen
SCG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
SCG verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrieven en mailing
Voor het versturen van onze nieuwsbrieven en mailings maakt SCG gebruik van de emailbeheer en verzendservice Mailchimp van Mailchimp Inc. (Mailchimp). SCG heeft daartoe met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten om deze informatie bij het gebruik van de emailbeheer en verzendservice van Mailchimp zo goed mogelijk te beschermen. De door Mailchimp gegenereerde informatie (emailadressen) wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp mag deze informatie aan derden verstekken, indien Mailchimp daartoe wettelijk verplicht is of indien derden de informatie namens Mailchimp verwerken. Mailchimp stelt zich te houden aan de privacy beginselen van het EU-US Privacy Shield en beschikt over een Privacy Shield-certificering. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het privacybeleid (Privacy Policy) van Mailchimp die hier is te vinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SCG gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SCG gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SCG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@strategischcoachen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . SCG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
SCG neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat SCG organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG en het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Verwerkers
Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. SCG kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners).
SCG heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Wijzigingen
SCG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

SCG | Strategisch Coachen Groep
Biltseweg 8
3735 MC  Bosch en Duin