fbpx Skip to content

Klachtenregeling

Bosch en Duin, 29 mei 2018

Schriftelijke melding van een klacht

Een klacht of uiting van ontevredenheid over handelen of nalaten van Strategisch Coachen Groep (SCG)) of een van haar medewerkers wordt schriftelijk gemeld aan Patricia Musch, werkzaam bij SCG. Een klacht kan betrekking hebben op bejegening, privacy, werkmethode, administratieve afhandeling, financiële afspraken, doorlooptijden en/of overige. Klachten die door een docent zijn behandeld dienen te allen tijde ook gemeld te worden aan SCG .

Vertrouwelijkheid

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en klacht. Daarom zijn onze bestanden en systemen goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Voor vragen over de wijze waarop Strategisch Coachen Groep omgaat met persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om bijzondere gegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies en onrechtmatige verwerking. Op alle medewerkers van Strategisch Coachen Groep rust een geheimhoudingsplicht. Onze professionals zijn via beroepsstatuten gehouden aan een beroepsgeheim.

De klacht wordt ingediend middels een klachtenformulier

Hiertoe wordt het klachtenformulier van SCG gebruikt met een omschrijving van de klacht voor wat betreft bejegening, privacy, werkmethode, administratieve afhandeling, financiële afspraken, doorlooptijden en overig. Ook wordt vermeld door wie de klacht is ingediend: werkgever, cursist, professional, overig. Klik hier voor het klachtenformulier.

Een klacht moet aan de volgende minimale eisen voldoen:

  • De klager dient zijn/haar naam en adres te vermelden;
  • De klager dient de klacht te voorzien van een dagtekening;
  • De klager dient aan te geven tijdens welke opleiding en tegen welke medewerker of docent van SCG de klacht wordt ingediend;
  • De klager dient aan te geven op welke datum of in welke periode de gedraging of de gebeurtenis waartegen de klacht gericht is, heeft plaatsgevonden;
  • De klager dient een omschrijving te geven van de gedragingen of gebeurtenis waartegen de klacht gericht is.

De ontvangstbevestiging

De ontvangst van de klacht wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk bevestigd, uiterlijk binnen veertien dagen. De ontvangstbevestiging bevat een:

  • vermelding van de datum waarop de gedragingen of gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden;
  • korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft;
  • aanduiding van de termijnen binnen welke de behandeling van klacht naar verwachting zal zijn afgerond;
  • vermelding van een contactpersoon tot wie de klager zich desgewenst kan wenden (indien gewenst, is dit een onafhankelijke derde);
  • beschrijving van het verloop van de klachtenprocedure.

De beantwoording van de klacht

In eerste instantie zal een lid van de directie of een medewerker van SCG binnen 5 werkdagen contact opnemen met de klager om over de klacht van gedachten te wisselen en om te proberen daarvoor een oplossing te bewerkstelligen, waarmee beide partijen zich kunnen verenigen. Degene op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar standpunt toe te lichten. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt binnen vier weken naar zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, gestuurd.

Onafhankelijke derde

In gevallen waarin de klachtenregeling niet voorziet, beslist een onafhankelijke derde door middel van een bindend advies voor SCG. Eventuele consequenties van dat advies worden door SCG binnen veertien dagen na het advies opgepakt. De bindend adviseur is:

Dhr. Mr. L.G.J. de Haas mdr fm (advocaat)

Kantooradres:
De Haas & De Jong
Wilhelminapark 122
5041 EH Tilburg
013-5362088
r.de.haas@dehaas-dejong.nl

Archivering

De klachtafhandeling wordt geregistreerd en voor een periode van zeven jaar gearchiveerd.

SCG | Strategisch Coachen Groep
T.a.v. Administratie
Biltseweg 8
3735 MC  Bosch en Duin