fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden persoonlijke coaching

Artikel 1 Definities
In onderstaande wordt verstaan onder:
opdrachtnemer: Strategisch Coachen Groep, hierna te noemen: SCG;
opdrachtgever: de organisatie, rechtspersoon of natuurlijke persoon die de dienst afneemt en (indien er verschil is tussen opdrachtgever en degene die de uitvoering van de dienst ervaart:)
klant: de natuurlijke persoon die persoonlijk de uitvoering van de dienst ervaart.

Artikel 2 Aanmelding voor een opdracht
Aanmelding voor de door SCG te verzorgen opdracht geschiedt per telefoon, post of e-mail.

Artikel 3 Offerte
SCG zal de offerte steeds schriftelijk of per e-mail uitbrengen, waarbij deze algemene voorwaarden als bijlage worden meegestuurd, dan wel verwezen wordt naar de website.

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht
De opdracht wordt geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat SCG de voor akkoord getekende offerte retour ontvangt, akkoord per mail ontvangt, SCG aan de opdrachtgever of klant een bevestiging per mail stuurt of op het moment dat feitelijk met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.

Artikel 5 Wettelijke bedenktermijn
De opdrachtgever of klant heeft een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Gedurende die periode kan hij zijn opdracht kosteloos en zonder motivering ongedaan maken.

Artikel 6 Verhindering van een opdrachtgever of klant
Bij verhindering van een opdrachtgever of klant om – door SCG als zodanig te beoordelen – overmacht redenen zal SCG op diens verzoek als inspanningsverplichting trachten om die opdrachtgever of klant inhaalmogelijkheden te bieden. 

Artikel 7 Annulering door de opdrachtgever of klant
Annulering door de opdrachtgever of klant is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht brengt SCG een honorarium in rekening zoals aangegeven in artikel 10.

Artikel 8 Annulering door SCG
Als SCG op grond van overmacht-redenen de overeengekomen dienstverlening/werkzaamheden moet annuleren, zal zij dat zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever meedelen en in overleg met opdrachtgever andere data aanbieden. Als opdrachtgever van dat nieuwe aanbod geen gebruik wil maken, vervalt de opdracht in haar geheel en zullen eventuele reeds aan SCG ter zake gedane betalingen door SCG worden terugbetaald met inachtneming van artikel 10 lid d.

Artikel 9 Overmacht
1. In het geval dat SCG door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/ werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft SCG het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van SCG, zonder dat SCG tot vergoeding van enige schade is gehouden.
2. Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhinderingen aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de docent dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de docent veroorzaken.

Artikel 10 Facturering en betalingsvoorwaarden
a. SCG zal na ontvangst van de voor akkoord getekende offerte, of direct na het moment dat de opdracht feitelijk is aangevangen, een gespecificeerde factuur verzenden.
b. In het geval van annulering door de opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van uitvoering van de opdracht, wordt door SCG 100% van de kosten in rekening gebracht.
c. Betaling van de verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum, op rekeningnummer NL62 RABO 013.95.95.228 t.n.v. Strategisch Coachen Groep B.V. o.v.v. het debiteuren- en factuurnummer.
d. Indien betaling binnen de in lid c van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd, alsmede een vergoeding voor incassokosten.
Als het gaat om een consument worden incassokosten in rekening gebracht conform het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, als genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.
Als het gaat om een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt voor incassokosten aanspraak gemaakt op een bedrag, conform artikel 96:2 BW.
e. Als SCG om welke reden dan ook aan de opdrachtgever / klant een terugbetaling verschuldigd is, zal die terugbetaling door SCG geschieden binnen uiterlijk 14 dagen nadat die verplichting is komen vast te staan.
f. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft SCG het recht de dienst aan de opdrachtgever/klant te weigeren.

Artikel 11 Vertrouwelijke behandeling van opdrachtgever- / klantinformatie
Alle informatie (omtrent bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) die door opdrachtgevers en / of deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een coachtraject is vertrouwelijk voor SCG, haar interne medewerkers en haar externe zakenpartners / professionals. Ter waarborging daarvan is SCG met alle betrokkenen geheimhoudingsverklaringen overeengekomen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
SCG is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de uitvoering van de opdracht, haar werknemers en / of door andere personen die door of vanwege SCG te werk zijn gesteld of van wier diensten door SCG gebruik is gemaakt, tenzij aan SCG grove nalatigheid is te verwijten.

Artikel 13 Wijzigingen
SCG behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden, tarieven, tijden en data te allen tijde te wijzigen.