fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden open opleidingen

Artikel 1 Definities
In onderstaande wordt verstaan onder:
opdrachtnemer: Strategisch Coachen Groep, hierna te noemen: SCG;
opdrachtgever: de organisatie, rechtspersoon of natuurlijke persoon die de deelnemer afvaardigt;
deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de opleiding volgt.

Artikel 2 Inschrijving
Inschrijving voor de door SCG verzorgde opleidingen geschiedt door het versturen van het daartoe bestemde inschrijfformulier of de getekende offerte per post of e-mail, of wanneer SCG een schriftelijke bevestiging, eventueel per e-mail, zendt na ontvangst van een mondelinge aanmelding van de opdrachtgever, met inachtneming van de wettelijke bedenktermijn. 

Artikel 3 Wettelijke bedenktermijn
De opdrachtgever of deelnemer heeft een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen Gedurende die periode kan hij zijn inschrijving kosteloos en zonder motivering ongedaan maken. Indien de deelnemer reeds deelneemt aan een opleiding, deze wil staken, en de wettelijke bedenktermijn nog geldt, ontvangt de deelnemer een factuur naar rato van het aantal gevolgde uren, cq dagen.

Artikel 4 Annulering door de deelnemer na de wettelijke bedenktermijn
Annulering door de deelnemer na de wettelijke bedenktermijn is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk tot uiterlijk 6 weken voor de geplande eerste opleidingsdag. De deelnemer ontvangt dan een factuur ten bedrage van € 100,– voor administratiekosten. Bij latere annulering is het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 5 Verhindering van de deelnemer
Bij verhindering van een deelnemer om – door SCG als zodanig te beoordelen – overmacht-redenen bij een deel van een lopende opleiding, zal SCG op diens verzoek als inspanningsverplichting trachten om die deelnemer inhaalmogelijkheden te bieden. Bij volledige verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij SCG. Voor deze vervanging is de opdrachtgever / deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 6 Annulering door SCG
SCG zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de deelnemer aangegeven voorkeurdata, maar behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers, tot vier weken voor de eerste opleidingsdag. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. SCG zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere opleidingsdata aanbieden. Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort.
Als SCG vervolgens besluit om een opleiding in het geheel niet meer aan te bieden, wordt dat zo spoedig mogelijk aan de deelnemers kenbaar gemaakt. Eventuele reeds aan SCG ter zake gedane betalingen zullen door SCG volledig worden terugbetaald met inachtneming van artikel 8 lid 7.

Artikel 7 Overmacht
1. In het geval dat SCG door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/ werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft SCG het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van SCG, zonder dat SCG tot vergoeding van enige schade is gehouden.
2. Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhinderingen aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de docent dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de docent veroorzaken.

Artikel 8 Facturering en betalingsvoorwaarden
1. SCG zal voorafgaande aan de opleiding een factuur verzenden na inschrijving als bedoeld in artikel 2.
2. Betaling van de door de opdrachtgever / deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum of uiterlijk 1 week voor aanvang van de bewuste opleiding op rekeningnummer NL62 RABO 013.95.95.228 t.n.v. Strategisch Coachen Groep B.V. o.v.v. het debiteuren- en factuurnummer.
3. Indien betaling binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd alsmede een vergoeding voor incassokosten. Als het gaat om een consument worden incassokosten in rekening gebracht conform het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, als genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.
Als het gaat om een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt voor incassokosten aanspraak gemaakt op een bedrag conform artikel 96:2 BW.
4. Naast de opdrachtgever blijft de deelnemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.
5. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft SCG het recht de dienst aan de opdrachtgever te weigeren.
6. Bij niet of niet-volledige betaling heeft SCG het recht om eventueel te behalen accreditatiepunten niet toe te kennen en/of in te trekken.
7. Als SCG om welke reden dan ook aan de opdrachtgever / deelnemer een terugbetaling verschuldigd is, zal die terugbetaling door SCG geschieden binnen uiterlijk 14 dagen nadat die verplichting is komen vast te staan.

Artikel 9 Vertrouwelijke behandeling van opdrachtgever- / deelnemer-informatie
Alle informatie (omtrent bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) die door opdrachtgevers en / of deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een opleidingstraject is vertrouwelijk voor SCG, haar interne medewerkers en haar externe zakenpartners / freelance trainers. Ter waarborging daarvan is SCG met alle betrokkenen geheimhoudingsverklaringen overeengekomen.

Artikel 10 Account en inloggegevens

 1. Toegang tot de online modules van SCG staat alleen open voor de deelnemer.
 2. 7 dagen voor aanvang van de opleiding ontvangt de deelnemer toegang tot de online module van SCG. Er wordt door SCG een account aangemaakt en de deelnemer ontvangt toegang per e- mail. De deelnemer maakt zijn eigen wachtwoord aan. Per deelnemer kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt.     
 3. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan deelnemer.
 4. Het door de deelnemer opgegeven e-mailadres is noodzakelijk om in te loggen op SCG en zo toegang te krijgen tot de online module.     
 5. De deelnemer dient het aan hem toegekende account vertrouwelijk en met zorg te behandelen en deelnemer neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van de inloggegevens.                                                                                                                             
 6. Deelnemer moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van zijn wachtwoord en/of account direct schriftelijk of per e-mail melden aan SCG. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door SCG van deze melding is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of de account van de deelnemer wordt gemaakt.
 7. Indien SCG constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het account van de deelnemer, dan heeft SCG het recht de account en het wachtwoord van de deelnemer onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die SCG hierdoor lijdt op de deelnemer te verhalen, zonder dat SCG aansprakelijk is voor schade aan de zijde van deelnemer.

Artikel 11 Aansprakelijkheid (open opleiding)
SCG is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering door SCG, haar werknemers en / of door andere personen die door of vanwege SCG te werk zijn gesteld of van wier diensten door SCG gebruik is gemaakt, tenzij aan SCG grove nalatigheid is te verwijten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid (online module)

 1. De online modules zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door vakbekwame auteurs in samenwerking met de richtlijnontwikkelaars en getest door SCG. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden worden aangetroffen in de online modules. SCG houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar.
 2. SCG geeft geen garantie dat de informatie die op de website of in de online modules wordt aangeboden juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. De informatie op de website of in de online modules is slechts een bron van informatie en dient als voorbeeld en uitdrukkelijk niet als een advies.
 3. SCG behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing online modules en/of overige informatie op de website van SCG te verwijderen; aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de online module, de website geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.
 4. SCG geeft geen enkele garantie ten aanzien van: beschikbaarheid, al dan niet op de huidige weblocatie, van de online modules en/of de informatie daarop.
 5. SCG is niet aansprakelijk voor:
  – Welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van de toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid van toegang of gebruik van (de informatie op) de website of online module of de afhankelijkheid van de deelnemer van de informatie op de SCG.
  – De gevolgen van het al dan niet handhaven of (tijdelijk) ontoegankelijk maken of opheffen van de website van SCG c.q. het verwijderen en/of onbereikbaar maken van de website en/of de informatie hierop.
 6. Daarnaast is SCG niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of aan SCG.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SCG.

Artikel 13 Auteursrecht en intellectuele eigendom 
Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Alle intellectuele eigendommen en het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de training verstrekte materialen, berusten bij SCG. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SCG mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal worden vermenigvuldigd en / of gepubliceerd, op welke wijze dan ook  

Artikel 14 Auteursrecht en intellectuele eigendom (online modules)
Alle intellectuele eigendomsrechten, berusten SCG. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst op geen enkele wijze aan de koper of deelnemer overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde producten of diensten, zijn van SCG.

 1. Doorverkoop of doorgeven van aangekochte producten is niet toegestaan.
 2. Het is de deelnemer toegestaan die documenten af te drukken, waarbij uitdrukkelijk is aangeven dat de deelnemer ze mag afdrukken. Het kopiëren en/of verspreiden van audiovisuele informatie uit online modules is niet toegestaan.
 3. De deelnemer mag de informatie in de online module slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met SCG is overeengekomen.
 4. Elk ander gebruik van enige online informatie van SCG, waaronder verveelvoudiging (voor enig ander doel dan hiervoor vermeld), aanpassing, verspreiding of (her)publicatie is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SCG.
 5. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van (de informatie op) de website van SCG op een andere website en het creëren van links, hyperlinks en/of deeplinks tussen SCG en een externe website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SCG.
 6. Indien SCG constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat de deelnemer handelt in strijd met dit artikel, heeft SCG het recht het account en het wachtwoord van de deelnemer onmiddellijk te blokkeren, de toegang tot de online modules van SCG met onmiddellijke ingang te beëindigen en de eventuele schade die SCG hierdoor lijdt op de deelnemer te verhalen, zonder dat SCG aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de deelnemer.

Artikel 15 Vervanging docent

SCG behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, die door haar met de uitvoering van een opleiding zijn belast, te vervangen door andere docenten.

Artikel 16 Wijzigingen
SCG behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden, tarieven, tijden en data te allen tijde te wijzigen.

Artikel 17 Permanente Educatie
De deelnemer aan opleidingen voor wie PO of PE punten van toepassing zijn, gaat er mee akkoord dat zijn persoonsgegevens desgevraagd aan de hem controlerende beroepsorganisatie worden verstrekt, teneinde deze instanties in staat te stellen natrekkingen te doen of audits te kunnen uitvoeren. Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het intellectuele eigendom van de opleiding en het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de training verstrekte materialen, berusten bij SCG. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SCG mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal worden vermenigvuldigd en / of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.