fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden online opleidingen

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1.        ‘Algemene Voorwaarden’: onderhavige voorwaarden.
1.2.        ‘E-learning Module(s)’: de online cursus(sen) die door Strategisch Coachen Groep, hierna te noemen SCG, aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld                  via de website academie.strategischcoachen.nl
1.3.        ‘Gebruiker’: diegene die uitsluitend gebruik maakt van de E-learning module.
1.4.        “Koper”: de partij met wie SCG een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Deze partij kan koper van e-learning modules of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van SCG zijn.

 Artikel 2. Algemeen

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SCG. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de                      internetsite van SCG. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2         Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SCG, voor de uitvoering waarvan door SCG derden dienen te worden betrokken.
2.3         Door het geven van een opdracht geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SCG behoudt zich het recht voor haar                leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.4         Door in te loggen op de E-learning module op de website van SCG (acadmie.strategischcoachen.nl) aanvaardt de Gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden.
2.5         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door SCG erkend.
2.6         SCG garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 3. Prijzen en Prijswijzigingen

3.1         In de bevestiging is vastgelegd op welke wijze de vergoeding is of wordt geïnd door SCG. Deze keuze wordt gemaakt door de koper tijdens de bestelling                 van de diensten van SCG.
3.2.        Prijsstelling
3.2.1      De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.
3.2.2      In de opleidingsprijzen zijn indien vermeldt kosten voor opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3.2.3      Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 4. Facturering en betaling

4.1       Koper dient alle facturen afkomstig van SCG steeds uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen op het door SCG aangegeven rekeningnummer.
           Indien koper de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en             over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien koper ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan SCG de                       vordering uit handen geven, in welk geval koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en                   buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
4.2      SCG heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de koper te                     verlangen wanneer naar het oordeel van SCG aannemelijk is dat koper haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

5.1         Direct na registratie via de website volgt betaling. Binnen 1 werkdag na betaling ontvangt opdrachtgever toegang tot een persoonlijke omgeving en                            kan  hier de online opleiding gevolgd worden.
5.2         Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan                          info@strategischcoachen.nl.
5.3         Het is niet mogelijk de aankoop van een online opleiding te annuleren.
5.4         In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij SCG zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1         Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:219) recht op het gebruik van het Herroepingrecht voor iedere bestelling die bij SCG                  wordt gedaan. Dit recht houdt in dat Consumenten de bestelling binnen 7 werkdagen kosteloos kunnen annuleren. Dit verzoek dient de Klant schriftelijk                    (per post of e-mail) te richten aan SCG.
6.2         Ten aanzien van lid 1 treedt het herroepingrecht in nadat de aankoop per e-mail is bevestigd.
6.3.        Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat er ingelogd is in de persoonlijke omgeving.

Artikel 7. Gegevensbeheer

7.1         Indien u een bestelling plaatst bij SCG, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van SCG. SCG houdt zich aan de Wet                                             Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2         SCG respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van hun persoonlijke gegevens.
7.3         SCG maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 8. Account en inloggegevens

8.1         Toegang tot de de e-learning modules van SCG staat alleen open voor Gebruikers
8.2         Om toegang te krijgen tot een E-learning module van SCG is het noodzakelijk om het online inschrijfformulier in te vullen. Na autorisatie van de                                     inschrijving wordt er een account aangemaakt en ontvangt de Gebruiker een wachtwoord per e- mail. Per Gebruiker kan slechts eenmaal een account                       worden aangemaakt.
8.3         Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker.
8.4         Het door Gebruiker opgegeven e-mailadres is – in combinatie met het toegestuurde wachtwoord – noodzakelijk om in te loggen op SCG en zo toegang                    te krijgen tot de E-learning Modules.
8.5         De Gebruiker dient het aan hem/haar toegekende wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te                voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord.
8.6         Gebruiker moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van zijn wachtwoord en/of account direct schriftelijk of                      per e-mail melden aan SCG. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door SCG van deze melding is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die                          voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of de account van Gebruiker wordt gemaakt.
8.7         Indien SCG constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het                          account van Gebruiker, heeft het SCG het recht de account en het wachtwoord van Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die SCG                  hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat SCG aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.

Artikel 9. Overeenkomst

9.1         Een overeenkomst tussen SCG en een koper komt tot stand nadat een bestelling opdracht door SCG op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2         SCG behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1        De E-learning Modules zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door vakbekwame auteurs in samenwerking met de richtlijnontwikkelaars en getest door SCG. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden worden aangetroffen in de E-learning Modules. SCG houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar.
10.2       SCG geeft geen garantie dat de informatie die op SCG wordt aangeboden juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel en aanvaardt                      hiervoor geen aansprakelijkheid. De informatie op SCG is slechts een bron van informatie en dient bijvoorbeeld uitdrukkelijk niet als een advies.
10.3       SCG behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing:  E-learning                              Modules en/of overige informatie op de website SCG te verwijderen; aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de E-learning de                         website geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.
10.4       SCG geeft geen enkele garantie ten aanzien van: beschikbaarheid, al dan niet op de huidige weblocatie, van de E-learning modules en/of de informatie                    daarop.
10.5       SCG is niet aansprakelijk voor:
              welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van de toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid van toegang of gebruik van (de informatie op) de                SCG of de afhankelijkheid van de Gebruiker van de informatie op de SCG.
              De gevolgen van het al dan niet handhaven of (tijdelijk) ontoegankelijk maken of opheffen van de website SCG c.q. het verwijderen en/of onbereikbaar                      maken van de website en/of de informatie
10.6       Daarnaast is SCG niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het                    internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of                              diensten door of aan.
10.7       De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste                roekeloosheid van SCG.

Artikel 11. Intellectuele eigendommen

11.1       Alle intellectuele eigendomsrechten, berusten SCG. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst op geen enkele wijze aan de koper of gebruiker               overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde producten of                           diensten, zijn van SCG.
11.2       Doorverkoop of doorgeven van aangekochte producten is niet toegestaan.
11.3       Het is de gebruiker toegestaan die documenten af te drukken, waarbij uitdrukkelijk is aangeven dat gebruiker ze mag afdrukken. Het kopiëren en/of                           verspreiden van audiovisuele informatie uit E-learning modules is niet toegestaan.
11.4       De Gebruiker mag de informatie op SCG slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met SCG is overeengekomen.
11.5       Elk ander gebruik van enige informatie op SCG, waaronder verveelvoudiging (voor enig ander doel dan hiervoor vermeld), aanpassing, verspreiding of                       (her)publicatie is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SCG.
11.6       Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van (de informatie op) de website SCG op een andere website en het creëren van links,                hyperlinks en/of deeplinks tussen SCG en een externe website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SCG.
11.7       Indien SCG constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Gebruiker handelt in strijd met dit artikel, heeft SCG het recht de account en het                                 wachtwoord van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren, de toegang tot de E-learning modules van SCG met onmiddellijke ingang te beëindigen en de                   eventuele schade die SCG hierdoor lijdt op de Gebruiker of koper te verhalen, zonder dat SCG aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Gebruiker.

Artikel 12. Overmacht

12.1       SCG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien SCG daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
12.2       Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of wederverkopers aan SCG en onderbrekingen in stroom, internet en                          telecommunicatievoorzieningen.
12.3       Wanneer de overmachtssituatie langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te                                    beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt niet door SCG in rekening gebracht

Artikel 13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

13.1       Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2       Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen SCG en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde                rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij SCG er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de                    koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 14 Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.