fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden maatwerk opleidingen

Artikel 1 Definities
In onderstaande wordt verstaan onder:
opdrachtnemer: Strategisch Coachen Groep, hierna te noemen: SCG;
opdrachtgever: de organisatie, rechtspersoon of natuurlijke persoon die de deelnemer afvaardigt;
deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de opleiding volgt.

Artikel 2 Offerte
De definitieve afspraak voor het verzorgen van een maatwerk opleiding komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de door SCG verstuurde offerte voor akkoord bevestigt per post of e-mail ofwel wanneer SCG een schriftelijke bevestiging per e-mail zendt na ontvangst van een mondelinge aanmelding van de opdrachtgever, met inachtneming van de wettelijke bedenktermijn.

Artikel 3 Wettelijke bedenktermijn
De opdrachtgever of deelnemer heeft een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Gedurende die periode kan hij zijn inschrijving kostenloos en zonder motivering ongedaan maken. Indien de deelnemer reeds deelneemt aan een opleiding, deze wil staken, en de wettelijke bedenktermijn nog geldt, ontvangt de deelnemer een factuur naar rato van het aantal gevolgde uren, cq dagen.

Artikel 4 Meesturen van deze algemene voorwaarden
SCG zal de offerte steeds schriftelijk of per e-mail uitbrengen, waarbij deze algemene voorwaarden als bijlage worden meegestuurd, dan wel verwezen wordt naar de website.

Artikel 5 Annulering door de opdrachtgever
Annulering door de opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk tot uiterlijk 8 weken voor de geplande eerste opleidingsdag. SCG brengt in dat geval een honorarium in rekening zoals aangegeven in artikel 9.

Artikel 6 Verhindering van een deelnemer
Bij verhindering van een deelnemer om – door SCG als zodanig te beoordelen – overmacht redenen bij een deel van een lopende opleiding zal SCG op diens verzoek als inspanningsverplichting trachten om die deelnemer inhaalmogelijkheden te bieden. Bij volledige verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij SCG. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 7 Annulering door SCG
Als SCG op grond van overmacht-redenen een opleiding moet annuleren, zal zij dat zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever meedelen en in overleg met opdrachtgever andere opleidingsdata aanbieden. Als opdrachtgever van dat nieuwe aanbod geen gebruik wil maken, vervalt de opdracht in haar geheel en zullen eventuele reeds aan SCG ter zake gedane betalingen door SCG worden terugbetaald met inachtneming van artikel 9 lid d.

Artikel 8 Overmacht
1. In het geval dat SCG door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/ werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft SCG het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van SCG, zonder dat SCG tot vergoeding van enige schade is gehouden.
2. Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhinderingen aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de docent dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de docent veroorzaken.

Artikel 9 Facturering en betalingsvoorwaarden
a. SCG zal voorafgaande aan de opleiding een factuur verzenden.
b. Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL62 RABO 013.95.95.228 t.n.v. Strategisch Coachen Groep B.V. o.v.v. het debiteuren- en factuurnummer.c. Indien betaling binnen de in lid b van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd alsmede een vergoeding voor incassokosten.

Termijn

Vergoeding in % van honorarium

Binnen 8 weken voor geplande data

50%

Binnen 4 weken voor geplande data

75%

Binnen 2 weken voor geplande data

100%

Als incassokosten wordt aanspraak gemaakt op een bedrag conform artikel 96:2 BW.
d. Als SCG om welke reden dan ook aan de opdrachtgever een terugbetaling verschuldigd is, zal die terugbetaling door SCG geschieden binnen uiterlijk 15 dagen nadat die verplichting is komen vast te staan.
e. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft SCG het recht de dienst aan de opdrachtgever te weigeren.
f. Bij niet of niet-volledige betaling heeft SCG het recht om eventueel te behalen accreditatiepunten niet toe te kennen en/of in te trekken.

Artikel 10 Vertrouwelijke behandeling van opdrachtgever- / deelnemer-informatie
Alle informatie (omtrent bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) die door opdrachtgevers en / of deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een opleidingstraject is vertrouwelijk voor SCG, haar interne medewerkers en haar externe zakenpartners / freelance trainers. Ter waarborging daarvan is SCG met alle betrokkenen geheimhoudingsverklaringen overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
SCG verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. SCG is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering door SCG, haar werknemers en / of door andere personen die door of vanwege SCG te werk zijn gesteld of van wier diensten door SCG gebruik is gemaakt, tenzij aan SCG grove nalatigheid is te verwijten.

Artikel 12 Auteursrecht en intellectuele eigendom
Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het intellectuele eigendom van de opleiding en het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de opleiding verstrekte, materialen berusten bij SCG. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SCG mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal worden vermenigvuldigd en / of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Artikel 13 Vervanging docent
SCG behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, die door haar met de uitvoering van een opleiding zijn belast, te vervangen door andere docenten.

Artikel 14 Permanente Educatie
De deelnemer aan opleidingen voor wie PO of PE punten van toepassing zijn gaat er mee akkoord dat zijn persoonsgegevens desgevraagd aan de hem controlerende beroepsorganisatie worden verstrekt, teneinde deze instanties in staat te stellen natrekkingen te doen of audits te kunnen uitvoeren.

Artikel 15 Wijzigingen
SCG behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden, tarieven, tijden en data te allen tijde te wijzigen.